พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2514 สกุลเดิม "อัครพงศ์ปรีชา" ทรงเป็นธิดาคนที่ 3 ของ นายอภิรุจ-นางวันทนีย์ อัครพงศ์ปรีชา พื้นเพเดิมทรงเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาคร
มีพี่น้อง 5 คน

ด้านการศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ก่อนจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2540 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี)
และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2545 และ ทรงสำเร็จ
การศึกษาปริญญาโทหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ สาขาการพัฒนาการครอบครัวและเด็ก คณะเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เริ่มเข้าถวายการรับใช้ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
โดยรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์ นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้าน
ศิลปาชีพ และได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และเข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547


ทรงมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรส เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล
ณ อยุธยา ขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยมีความในประกาศ ดังนี้

คำประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่า โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อม
ศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา โดยถูกต้องทุกประการ และมีพระโอรสอันประสูติแต่หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา

แล้วจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2548 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตำรวจโททักษิณ
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ตราสัญลักษณ์ประจำพระองคโดย...จิรภัทร วรรัตน์
 

Copyright © Royjaithai 2009 All rights reserved
 Power By : Thaibangkokhost.com Thaibangkokhost.com